دوره های تخصصی گذرانده شده در حوزه فناوری اطلاعات (IT) توسط نیروهای متخصص شرکت به شرح ذیل می باشد:

MTCWE

MTCRE MTCNA NETWORK 

A

QNAP TP-Link TPNA -SMB

HCSA

MCITP

DCCA FTTX

BISCI

Security  LPIC MCSE2016

CCNA